Last
Minutes

Algemene voorwaarden

ENGLISH

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Huren op de camping en op de door Huren op de camping aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de door Huren op de camping aangegane overeenkomsten tot levering van diensten aan contractanten.

2.     Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “contractant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Huren op de camping in een contractuele relatie staat en een met Huren op de camping gesloten overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “contractant” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden geleverd door Huren op de camping.

3.     Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4.     Indien ook de contractant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de contractant niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de contractant niet in strijd komen met deze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de contractant doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

1.     Hurenopdecamping.nl is voor zijn informatie afhankelijk van derden en is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie op de website hurenopdecamping.nl, op de website hurenopdecamping.be, op de aan Huren op de camping gerelateerde social media en op enige website waarnaar verwezen wordt.

2.     De contractant is akkoord met het gebruik van foto’s en filmmateriaal door Huren op de camping. Het betreft foto’s en filmmateriaal die de contractant op zijn/haar website en op zijn/haar social media gebruikt. Huren op de camping is in geen geval aansprakelijk voor het copyright op de foto’s en het filmmateriaal. Tevens kunnen deze foto’s en filmmateriaal door Huren op de camping gebruikt worden in blogs, voor reclame en als promotiemateriaal.

3.     Teksten op de last minute pagina van Huren op de camping worden door de contractant zelf opgevoerd. Ook hiervoor is de contractant zelf aansprakelijk.

4.     Behoudens eventuele verplichtingen van Huren op de camping uit hoofde van het bovenstaande is Huren op de camping nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de contractant en anderen. Met name is Huren op de camping ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de contractant of anderen, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

Artikel 3. Prijzen

1.      De prijzen van Huren op de camping zijn exclusief BTW, tenzij men schriftelijk anders is overeengekomen. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

2.      Huren op de camping behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, géén betaling is binnengekomen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 4. Betaling

1.     Betalingen dienen te geschieden in Euro’s (€), tenzij anders is overeengekomen door overmaking op een door Huren op de camping aangewezen bankrekening. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van de bankrekening van Huren op de camping als de dag van betaling.

2.      Indien de contractant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Dan heeft Huren op de camping het recht, indien voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de contractant, de nakoming van al de verbintenissen met Huren op de camping jegens de contractant op te schorten, onverminderd al de rechten van Huren op de camping uit het algemene recht voortvloeiend.

3.     Indien in de financiële positie van contractant na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Huren op de camping gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 5. Opzeggen

1.     In geval van betaling via automatische incasso kan de contractant het abonnement stopzetten door minimaal 1 maand voor het aflopen van het abonnement dit aan te geven op zijn/haar account op www.hurenopdecamping.nl.

2.     In geval van een andere vorm van betaling dan automatische incasso dient de contractant voor het eind van het abonnement te betalen voor een verlenging. In alle andere gevallen wordt het abonnement stopgezet.

3.     Huren op de camping doet geen teruggave van betaling indien een contractant te laat is met opzeggen of als deze opzegging per mail Huren op de camping niet tijdig heeft bereikt.

4.     De betaling is een jaarbetaling. Restitutie van gelden door vroegtijdige beëindiging is niet mogelijk.

Artikel 6. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Huren op de camping die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Huren op de camping kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten, blokkades, natuurrampen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden naar de server, storingen in bedrijf of -verboden, familieomstandigheden en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Huren op de camping door deze overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Huren op de camping gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de contractant Huren op de camping niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 7. Toepasselijk recht

Op de door Huren op de camping gedane offertes en op alle door Huren op de camping aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Huren op de camping aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

© Copyright 2023 Huren op de camping, alle rechten voorbehouden

© Huren op de Camping All rights reserved